SIAM CREATE : THE POWERFUL OF DESIGN

ออกแบบกราฟฟิก

ออกแบบกราฟฟิก ออกแบบโปสเตอร์ ให้กับ Exeter เป็นโปสเตอร์รณรงค์การใช้แรงงานเด็กและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • โปสเตอร์ต้องสื่อสารได้ชัดเจน
  • ออกแบบโปสเตอร์ให้เป็นงานดราฟ
  • ภาพโทนเข้ม ดูซีเรียสและจริงจัง

ระยะเวลาในการออกแบบกราฟฟิก 4 วัน โดยทางลูกค้ามีแบบร่างมาให้ Designer 1 คน

สนใจออกแบบกราฟฟิก คลิกเลย